Benvinguts i benvingudes al wiki de Batxiller de l'IES Federica Montseny.
Des d'aquesta wiki pretenem possibilitar i vehicular el treball de diverses àrees amb el treball de l'alumnat, de manera que es configure com una mena de portfoli on trobar materials, programacions, treballs de l'alumnat. Tanmateix servirà per acomplir la normativa vigent pel que fa l'ús de les TIC.


Normativa sobre l'ús de les TIC -Tecnologies de la informació i la comunicació- en aquest curs


DECRET 102/2008, d’11 de juliol, del Consell, pel qual s’establix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana. [2008/8761], que diu:

a) A l’article 5 que parla dels objectius de l’etapa:

g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les habilitats bàsiques pròpies de la modalitat triada; així com els seus mètodes i tècniques.


b) A l’article 14 sobre orientacions metodològiques:

“1. La metodologia en el batxillerat afavorirà la capacitat de l’alumnat per a aprendre per si mateixos, treballar en equip i aplicar els mètodes d’investigació apropiats; també s’afavorirà la coordinació i interdisciplinarietat dels distints departaments didàctics. De la mateixa manera, es procurarà que relacionen els aspectes teòrics de les diferents matèries amb les seues aplicacions pràctiques.3. Els centres promouran les mesures necessàries perquè en les diferents matèries s’exercisquen activitats que estimulen l’interés i la capacitat d’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació, així com de les llengües estrangeres.”ORDE 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’estructura de les programacions didàctiques en l’ensenyança bàsica [2011/6874], a l’article 3 que estableix l’estructura de les programacions didàctiques, a l’apartat 10 diu:

10. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.

O, si ho preferiu...