Pàgina de l'assignatura Biologia i Geologia.
Professora: Pilar Beltrán

Llibre de text : BIOLOGIA I GEOLOGIA
Quadern de pràctiques de Biologia i Geologia. Editorial Ecir

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ
Quadern d’activitats
En relació a cadascuna de les unitats es plantejaran una sèrie de qüestions i activitats d’aplicació i transferència dels coneixements que s’hauran de desenvolupar en un quadern individual. És molt important la seua realització.
Es faran esquemes d'alguns temes.
Activitats pràctiques
Les activitats pràctiques estarán relacionades amb els temes d’estudi i tindran, en la mesura del possible, caràcter d’investigació.
Les memòries corresponents a les activitats pràctiques.
Per desenvolupar la memòria de les activitats pràctiques ets pot orientar donant resposta a les següents qüestions:
  • què problema ens hem plantejat?
  • què sabem al voltant d’aquest problema ?
  • quina resposta donem a aquest problema?
  • què farem per a demostrar allò que hem proposat?
  • com hem fet l’experimentació ?
  • què dades n’hem obtingut?
  • què conclusions en podem traure?
L'esquema d'una memòria haura de tindre els següents apartats:
Índex, introducció, material, metodologia o procediment, desenvolupament, resultats, conclusions, bibliografia.
Treballs monogràfics
Al voltant d’un tema relacionat amb les unitats de continguts programades.
L’esquema mínim d’un treball d’aquests tipus haurà de tenir en compte els següents apartats:
Índex, introducció, apartats que es tracten, conclusions i bibliografia consultada
Excursions
Es duran a terme dos bici-excursions, en primer i tercer semestre. Es pendran notes i fotografies durant les mateixes per tal d'elaborar una presentació que s'exposarà a classe.
Anirem a l'Universitat de Valencia per a fer activitats de laboratori, en el segon trimestre. Si la Universitat no nos concedeix aquestes activitats, feren una tercera bici-excursió.
Llectura del llibre
Es llegirà un llibre de divulgació científica i el llibre "El jefe Seattle", es presentaran i es debatran en classe.
Proves escrites
Es realitzarà, per a cada avaluació, almenys dos proves escrites on s’avaluarà tota la matèria treballada. En aquestes proves es tindrà en compte la claredat dels conceptes, les definicions, l’ús de terminologia científica adequada, capacitat d’anàlisi i relació, ús d’esquemes i dibuixos, així com la redacció.
PROPOSTA DE QUALIFICACIÓ
Per a la qualificació es tindrà en compte:
-La nota obtinguda als exercicis escrits (mitjana de totes les proves)
Aquesta mitjana ha de ser com a mínim 5 perquè es considere superada la part corresponent. En el cas de que siga inferior es recuperaran aquelles avaluacions que estiguen suspeses i es traurà la mitjana global del curs amb les notes de les recuperacions. Es realitzarà una prova per a cada avaluació a recuperar, on hi aniran tots els continguts treballats. Esta nota suposarà el 80% en cada avaluació.
-La nota del quadern d'activitats, de les memòries dels treballs pràctics, les presentacions d'excursións i llibres i el treballs monogràfics.
-Rendiment diari de classe
Es valorarà el comportament, atenció, participació i respostes a qüestions pràctiques i teòriques que es plantegen a classe.
Nota: Les qualificacions de les memòries dels treballs pràctics, monogràfics, presentacions d'excursions i llibre suposaran el 20% de la nota en cada avaluació.
Si la alumna o alumne va al institut en bicicleta, se incrementarà la nota en cada avaluació 0,5 punts.
PUNTUALITZACIONS
Per a superar cada avaluació serà necessari lliurar dins del termini establert els treballs encomanats.
Per a poder valorar les memòries, treballs, etc, cal tenir de mitjana dels exàmens un 5. No es traurà la mitjana si hi ha cap prova amb una qualificació inferior a 4,5.
RECUPERACIÓ
Es realitzarà una prova per a cada avaluació a recuperar, on hi aniran tots els continguts treballats. Es recuperaran aquelles avaluacions que estiguen suspeses i es traurà la mitjana global del curs amb les notes de les recuperacions. Els alumnes que desitgen presentar-se a pujar nota, podran fer-ho al final de curs; també ho podran fer per avaluacions, el mateix dia que tinguen lloc les corresponents recuperacions. Aquests alumnas/es que opten per aquesta segona opció podran llegir l’examen i lliurar-lo sense resoldre si renuncien a fer-lo. Si decidiren realitzar-lo, la nota serà la d’aquests últim examen, tot i que siga inferior a l’obtinguda en l’avaluació corresponent.
Per aprovar el curs, l’alumne caldrà que tinga superades dues avaluacions, a més a més, la mitjana de les tres avaluacions ha de ser superior a 5 punts. Si no hi arriba a una mitja de 5 o se suspenen més d’una avaluació, l’alumne haurà d’examinar-se en setembre de tot el temari de l’assignatura.

Links:
Laboratori:
Innovació i experiències educatives
Experiments senzills per entendre la ciència
Activitats laboratori de Biologia
Reconeixement de sals minerals

Recerca en acció
Proyecto Biosfera
ATLAS CLIMATOLÓGICO DIGITAL DE LA PENÍNSULA IBÉRICA
Animacions: replicació, síntesis
Teixits vegetalsTeixits vegetals1
Atlas Histológico Interactivo: Universitat Jaen, Biologia
Diagramas animados de técnicas y procesos bioquímicos
Recursos de Biologia i Geologia